Iskolaérettségi vizsgálat

AKTUÁLIS

A tanköteles korú gyermekek iskolaérettségéről szóló döntés 2020. január 1.-vel átkerült az

Oktatási Hivatal hatáskörébe, intézményünk iskolaérettségi vizsgálatot nem végezhet.

 

2021/2022-es tanévben tanköteles az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, azaz

2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között született.

 

A szülők, akik szeretnék gyermeküket további egy évig óvodai nevelésben részesíteni, az Oktatási Hivatalnál kérvényezhetik 2021. január 1. és 15. között. További információt, illetve a dokumentumok benyújtásának módjáról szóló tájékoztatást az alábbi oldalon találják meg:

 

link ⇒ Oktatási Hivatal

2020.08.10.


 

FIGYELEM! Iskolaérettségi vizsgálat

Tájékoztatás iskolaérettségi vizsgálatokkal kapcsolatban:

2020. január 1.-től a Nemzeti Köznevelési Törvény megváltozik.

2019. december 31-ig érvényben lévő:

Nkt. 45. § (2) bekezdése:

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.  Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.”

 

Nkt. 45. § (4) bekezdése:

„A tankötelezettség kezdetéről:
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.”

 

2020. január 1.-től várhatóan erre változik:
Nkt. 45. § (2) bekezdése: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. (…).”

 

Nkt. 45. § (4) bekezdése: hatályát veszti.

 

A fenti törvénymódosításhoz alkalmazkodva az alábbi módon történik a gyermekek iskolaérettségi vizsgálata:

 1. Mivel 2019. december 31-ig a szakértői bizottság dönt, hogy a 6. évét 2020. aug. 31-ig betöltő gyermek maradjon egy évet óvodában/menjen iskolába, ezért a szülők és az óvoda közösen kérhetik a gyermek iskolaérettségi vizsgálatát Intézményünktől. Ehhez szükség van a honlapunkról is letölthető 4 oldalas szakértői vélemény iránti kérelem kitöltésére és pedagógiai véleményre.
  FIGYELEM! A kérelem beérkezési határideje: 2019. november 15.
 2. 2020. január 1-től érvényes szabályozás miatt a szülő január 1-től nem kérvényezheti gyermeke iskolaérettségi vizsgálatát Intézményünktől. Ebben az esetben január 1. és január 15. között kérvényt nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz, várhatóan a Hivatal Intézményünket fogja kijelölni a gyermek vizsgálatára. Ebben az eljárásban szakértői minőségünkben állást foglalunk majd arról, hogy a gyermek kezdje meg tanulmányait, vagy maradjon további egy év óvodai nevelésben. Erre a vizsgálatra valószínűsíthetően 2020. februárja után fog sor kerülni.

 


 

2016.09.01.

Az iskolaérettségi vizsgálatot olyan gyermekek esetében végezzük el, akikkel kapcsolatban – akár a szülő, akár az óvodapedagógus részéről – felmerül, hogy iskolakezdése az adott tanévben nem feltétlenül indokolt. Ennek oka lehet szociális éretlenség vagy figyelmi, mentális problémák, esetleg speciális tényezők. A vizsgálatot kérheti a szülő is, bár gyakrabban az óvodán keresztül történik a bejelentkezés.

Az iskolaérettségi vizsgálat célja annak felmérése, hogy a gyermek fejlettsége a szükséges területeken megfelel-e az elvárt szintnek.

A vizsgálat éppen ezért minden szükséges területre kiterjed, és egy átfogó képet nyújt a gyermek aktuális állapotáról.

A főbb területek, amiket a vizsgálat során figyelünk:

 • feladattudat, feladatértés
 • munkatempó
 • figyelem
 • beszédállapot
 • szociális érettség
 • általános tájékozottság, szókincs
 • gondolkodási funkciók érettsége
 • emlékezet
 • számfogalom
 • finommotorika.

A vizsgálat csoportos és egyéni felmérésből ill. a szülőkkel folytatott rövid tájékozódó beszélgetésből áll, mely főként a gyermek korábbi fejlődésére, esetleg említésre méltó családi, környezeti hatásokra, változásokra terjed ki.

Az iskolaérettség kritériuma nem feltétlenül jelenti, hogy a gyermeknek minden téren tökéletes szinten kell teljesítenie, a fejlődés magában foglal bizonyos mértékű egyenetlenséget ill. hullámzást. Minden gyermek egyedi, sajátos képet mutat e téren is. A lényeg, hogy szélsőséges elmaradás ne legyen a fent említett területek egyikén sem, mert az már hátrányosan befolyásolhatja az iskolai beválást, a sikeres teljesítést.

A vizsgálat alapján szakértői véleményt készítünk, mely részben a vizsgálat során tapasztaltak leírását, részben a beiskolázásra vonatkozó javaslattételt tartalmazza. Javaslatunkban mindig azt tartjuk szem előtt, hogy a gyermek egyéni fejlődését és képességeit figyelembe véve, a számára legelőnyösebb időpontban kezdje el iskolai tanulmányait.

A szakértői vélemény a szülőkhöz postai úton vagy személyes átvétel során jut el a vizsgálat után kb. egy héttel.

 


													

Az alábbi oldalak is érdekelhetik...